Гражданско правовой договор образец Украина

Цивільно правовий договір, готовий шаблон станом на квітень 2017 року

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році поставило роботодавців перед вибором:

  • трудові відносини з найманими працівниками з збільшеним податковим навантаженням на роботодавця?

або

  • цивільно правовий договір без податкового навантаження?

Цивільно правовий договір на виконання робіт/послуг — це вид договору, що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства, за яким, трудові відносини не виникають.

Законодавча база: частина 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Читайте статтю:

ДОВІДНИК:

Аналізуйте судовий акт:

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Дніпро

«___» квітня 2017 р.

Фізична особа підприємець _____________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку, та

___________________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»), з

(ПІБ)

другого боку, керуючись ст. ст. 6, 627, 901-907 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про надання послуг (надалі — Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає та зобов’язується, протягом строку дії Договору надати Замовнику ______________________ послуги визначені цим Договором, та додатково послуги які Замовник замовляє (поручає) Виконавцю: усно, за допомогою засобів електронної пошти, інших засобів зв’язку. Виконавець приймає та зобов’язується надавати послуги якісно та відповідно до умов цього Договору та вимог які до результату послуг ставить Замовник.

1.2. За здійснення дій, визначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю винагороду відповідно до умов Договору.

1.3. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника, а сам організовує свою діяльність за Договором і виконує її на власний ризик.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

2.1.1. здійснювати пошук потенційних клієнтів, за допомогою будь-яких джерел інформації включаючи, але не обмежуючись: інтернет, газети, журнали, подання об’яв тощо.

Для цілей цього Договору під потенційними Клієнтами Сторони розуміють ____________________________________________________. Територію надання послуг визначає самостійно Замовник та повідомляє про неї Виконавцю;

2.1.2. здійснює покази (огляди) ________________ із потенційними клієнтами з метою задоволення їх потреб, надає інформацію щодо ____________________________.

2.1.3. контролює сплату послуг потенційними клієнтами відповідно до прийнятих Замовником принципів та стандартів, які на дату укладання цього Договору становить (вказані нижче розмірі є орієнтовними та за рішенням Замовника можуть бути змінені):

№ п/п

Найменування послуг для потенційних клієнтів

Вартість послуг, яка сплачується Замовнику

Пошук ______________________________________.

50% розміру ______________

Пошук ______________________________________

5% від вартості ____________

Інші за вказівкою Замовника

Погоджується в кожному випадку окремо.

2.1.4. суворо дотримуватись конфіденційності та не розголошувати будь-яким третім особами дані отримані від Замовника. Використовувати дані отримані від Замовника лише з метою належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.5. надавати звіти Замовнику про виконані роботи (здійсненні заходи тощо) у формі погодженій між Сторонами;

2.1.6. не здійснювати діяльність визначену в розділі 1 цього Договору на території України без участі Замовника на протязі строку дії Договору та протягом 36 місяців з моменту припинення його дії.

2.1.7. самостійно або разом із Замовником (на розсуд Замовника) проводити перемовини із _______________________________________________________________________________________________

2.1.8. надавати правдиві дані Замовнику щодо участі Виконавця в діяльності визначеної в цьому Договорі.

2.1.9. не використовувати базу даних надану Замовником (в тому числі з урахуванням поновлення цієї бази даними наданими Виконавцем) після припинення дії Договору.

2.1.10. зберігати та нести відповідальність за втрату псування товарно-матеріальних цінностей які ввірені Виконавцем Замовнику (мобільний телефон, ноутбук, тощо).

2.1.11. усі перемовини та листування з клієнтами Виконавець має проводити виключно з використанням корпоративної електронної адреси Замовника та корпоративного номеру телефона Замовника.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник, бере на себе зобов’язання:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю послуги які виконанні належним чином та прийняті Замовником відповідно до Договору;

3.1.2. забезпечити Виконавця необхідними засобами для надання послуг за Договором;

3.1.3. за необхідністю забезпечити Виконавця офісним приміщенням з підключенням до мережі інтернет;

3.1.4. забезпечити Виконавця засобами мобільного зв’язку з корпоративним номером та щомісячно компенсує _______ гривень на розмови пов’язані з виконанням цього Договору;

3.1.5. забезпечити Виконавця необхідною рекламною продукцією (банери із зазначенням контакту Виконавця).

4. ВИНАГОРОДА

4.1. За дії пов’язані із ________________ Замовник отримує винагороду. Розмір винагороди, як правило становить 50% від ____________________. Винагорода на інших умовах має бути погоджена Замовником.

4.2. Сплата послуг Виконавця. Сторони домовились, що Виконавець отримує винагороду у наступному розмірі:

4.2.1. 30 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, що ____________________;

4.2.2. 60 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, __________________. Інформація щодо усіх клієнтів та або ______________ які були знайдені Виконавцем заносяться до бази даних Замовника. З моменту занесення даних до бази даних Замовника, вказана інформація є власністю Замовника. У разі наступної співпраці із клієнтами (______________) які були знайдені Виконавцем та занесені до бази даних Замовника, сплата послуг відбувається відповідно до п.4.2.1. цього Договору;

4.2.3. У разі ________________________________________ за участю Виконавця, розмір винагороди погоджується в кожному окремому випадку, але в будь-якому разі розмір винагороди Замовника не може перевищувати ____ % від отриманої Замовником винагороди.

4.3. Підставою для сплати винагороди, є виключно підписаний Сторонами акт приймання-передачі послуг, який Сторонами підписується за необхідності сплатити винагороду. Замовник має право не підписувати акт у разі наявності обґрунтованих зауважень до виконання послуг Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.

5.2. У випадку, порушення Замовником п.п. «2.1.4» та/або «2.1.6» п.2.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі _______ 000 (____________ тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Окрім сплати штрафу, Виконавець має право на негайне дострокове припинення цього Договору за власної ініціативи в односторонньому порядку.

5.3. У випадку порушення Замовником п. 4.2. Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець несе відповідальність за майно яке було ввірено йому. У разі втрати та або порчі Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику відповідну вартість такого майна.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «30» червня 2017. Підпункт «2.1.6.» п. 2.1. діє протягом 36 місяців з моменту припинення дії цього Договору.

Сторона яка бажає припинити дію цього Договору зобов’язана завчасно попередити іншу Сторону не пізніше ніж за 60 днів до такого розірвання.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Умови цього Договору, в тому числі факт його укладання є суворо конфіденційною інформацією, яка не підлягає розповсюдженню.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного Цивільного кодексу України. Сторони особо наголошують, що цей договір не породжує трудових відносин між Сторонами. Відносини між Сторонами цього Договору є виключно цивільно-правові які регулюються Цивільним кодексом України.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

ФОП ________________________________

_____________\__________________\

ініціали підпис

_____________\__________________\

ініціали підпис

Додаток до договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року

АКТ

приймання — передачі майна в тимчасове користування

ФОП ___________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку,

та

____________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»),

(ПІБ)

з другого боку, підписали цей акт приймання – передачі майна в тимчасове користування, який засвідчує факт передачі Замовником Виконавцю наступного майна:

№ п/п

Назва майна, що передано

Вартість майна (грн.)

Стан майна: працює / не працює

Виконавець підписавши цей акт підтверджує, факт отримання вказаного вище майна від Замовника у вказаному вище стані.

Виконавець зобов’язується повернути майно, за першою вимогою Замовника, а також у випадку припинення дії Договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року.

Бизнес-публикации

В связи с огромными штрафами за нарушение трудового законодательства предприниматели пытаются искать альтернативу оформлению работников по трудовым договорам. Особенно в ситуации, когда работник на полный день не нужен, а необходимость в помощниках возникает ситуативно. В таком случае трудовой договор можно заменить договором гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ) на выполнение работ или предоставление услуг.

Чем договоры ГПХ отличаются от трудовых договоров?

Важно, что порядок их заключения регулируется различными нормами действующего законодательства. Трудовые договоры с работниками заключаются на основании Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), а договоры ГПХ о выполнении работ (предоставлении услуг) – на основании Гражданского кодекса Украины (ГКУ).

Основные отличия взаимоотношений по таким договорам приведем в таблице.

Трудовые отношения Работы (услуги) по договорам ГПХ
Оформляются трудовым договором (согласно КЗоТ), по которому гражданин является наемным работником, а предприниматель – работодателем Оформляются договором ГПХ (согласно ГКУ), по которому стороны являются заказчиком и исполнителем работ (услуг)
Рабочее место создается работодателем Исполнитель выполняет работы на своем или арендованном оборудовании. Однако договором может быть предусмотрено предоставление заказчиком сырья или материалов
О заключении трудового договора необходимо уведомить налоговую инспекцию до начала допуска к работе Не нужно уведомлять налоговую инспекцию о заключении договора ГПХ
Характер выполняемой работы определяется в виде профессии, специальности, квалификации или должности, определенной в соответствии с Классификатором профессий Выполняемая работа определяется в виде конкретных физических величин, которые подлежат измерению и могут быть отражены в акте приемки работ
Отработанные часы учитываются работодателем в Табеле учета рабочего времени Работы (услуги) выполняются в удобное для исполнителя время, часы выполнения работы в договоре не фиксируются
Работа регламентируется должностной или рабочей инструкцией, в которой прописываются: требования к образованию, что должен делать работник, на что имеет право, за что несет ответственность, условия работы и др. Исполнитель действует исходя из своих навыков, умений, образования, специальности
Работник подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка Внутренний трудовой распорядок на исполнителя не распространяется
Работник регулярно получает за свою работу заработную плату и имеет право на отпуск Исполнитель получает вознаграждение по окончании работ (услуг) на основании акта. Он не имеет права на отпуск за счет предпринимателя

Договор ГПХ применяется, как правило, для выполнения конкретной работы, и после достижения этой цели действие договора прекращается. То есть он заключается для выполнения определенных, чаще всего разовых, работ. Предметом трудового договора является процесс производства и труда, а предметом договора ГПХ – результат конкретного труда.
Так, работа продавцов, кассиров, менеджеров, работа на конвейерах и т.п. – это процесс, который должен осуществляться по трудовому договору. Результатом труда по договору ГПХ может быть изготовление изделий под заказ, перевозка груза, выполнение ремонтных и строительных работ, перевод текста, написание статьи, создание какой-то дизайнерской продукции и пр. Результат труда по договору ГПХ оформляется актом выполненных работ (предоставленных услуг).
Например, предпринимателю необходимо изготовить рекламный буклет. Он может привлечь помощника для выполнения конкретной работы по договору ГПХ, например, для верстки буклета. В договоре нужно указать количество страниц, сроки изготовления, стоимость работ, порядок выплаты вознаграждения и прочие условия. Работу исполнитель вполне может выполнять на дому, даже не появляясь на объекте предпринимателя, а результаты работы передать по электронной почте.
Имейте в виду, что недостаточно просто назвать документ договором ГПХ – важно, чтобы отношения соответствовали ему по сути. Если договор ГПХ будет содержать хотя бы один из признаков трудового договора, такие отношения могут посчитать трудовыми, что может привести к значительным штрафам. Штраф может достигать до 30 размеров минимальной заработной платы, действующей на момент выявления нарушения.
Договор ГПХ могут признать трудовым, если
– некорректно указан предмет договора, например «предоставление услуг верстальщика». Правильной будет формулировка: «верстка рекламного буклета»;
– длительный срок действия договора, отсутствие конкретных сроков выполнения работ/предоставления услуг, ежемесячное составление актов приемки свидетельствует о систематичности договора. Лучше заключать договор ГПХ на неполные месяцы, с указанием конкретной даты сдачи работы, а не периода;
– заключение договора ГПХ в течение года с одним и тем же физлицом каждый месяц на одну и ту же работу. Если работу можно разбить на этапы, лучше это сделать и четко описать в договоре, зафиксировать в актах приемки работ;
– не указана конкретная стоимость выполнения работ, предоставления услуг; оплата производится частями – два раза в месяц – в сроки выплаты зарплаты работникам. Следует четко прописывать сроки выплаты вознаграждения: «вознаграждение за выполненные работы выплачивается исполнителю в течение пяти дней после подписания акта приемки» и др.

Налоги

Конечно же, выплачивать вознаграждение по договору ГПХ выгоднее, чем по трудовому договору. Ведь сумма вознаграждения по договору ГПХ никак не привязана к размеру минимальной зарплаты. Сроки выплаты также стороны могут предусмотреть любые, независимо от сроков выплаты зарплаты. Но, к сожалению, налоги с вознаграждения по договору ГПХ уплачивать необходимо.
Выгоднее всего привлекать в виде помощников по договору ГПХ физических лиц – предпринимателей. При выплате вознаграждения таким помощникам предприниматель-заказчик не должен удерживать налоги. Достаточно отразить сумму вознаграждения в квартальном налоговом расчете по ф. № 1ДФ с признаком дохода «157» (как доход самозанятого лица).
Сумму вознаграждения предприниматель-исполнитель включит в свой доход от предпринимательской деятельности и уплатит налоги в зависимости от применяемой системы налогообложения.
Если же исполнителем по договору ГПХ является обычное физическое лицо, то предприниматель-заказчик при выплате ему вознаграждения считается налоговым агентом, который обязан с суммы вознаграждения удержать налоги (18% налог на доходы и 1,5% военный сбор) и перечислить их в бюджет. В налоговом расчете по ф. № 1ЛФ такие доходы отражаются с признаком «102». Кроме того, за счет собственных средств предприниматель на сумму вознаграждения обязан начислить и перечислить в бюджет единый социальный взнос (22%). Физическое лицо, получившее доход от налогового агента (т.е. от субъекта хозяйствования), не обязано его декларировать по итогам года.
Нельзя предусмотреть в договоре ГПХ обязанность физлица самостоятельно уплатить налоги с суммы своего вознаграждения, поскольку это противоречит действующему законодательству. При выявлении такого нарушения ответственность будет применена к налоговому агенту, т.е предпринимателю.
Согласно ст. 127 Налогового кодекса Украины не удержание налоговым агентом налогов из суммы выплачиваемого вознаграждения физлицу влечет за собой штраф в размере 25% налога, который должен быть начислен и перечислен в бюджет. При этом налоговому агенту придется за счет собственных средств уплатить и причитающийся из суммы вознаграждения налог, и 25%-ный штраф. За непредставление отчета по ф. № 1ДФ применяется штраф в размере 510 грн (п. 119.2 ст. 119 НКУ). За неуплату единого социального взноса – штраф 20% от неуплаченной суммы.
Самостоятельно физлицо уплачивает налоги и декларирует доходы только в случае получения доходов от не налоговых агентов. Например, если физлицо поклеит обои в квартире другому физлицу и получит за это вознаграждение (наличными или на карточный счет), оно обязано самостоятельно уплатить налоги и задекларировать доход по итогам года. На практике налоговым органам сложно отследить получение такого дохода, поэтому многие физлица декларацию не представляют и налоги не уплачивают. Вместе с тем, если контролирующие органы выявят систематическое получение таких доходов, физлицо обвинят в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 34 000 грн.
Елена Зубченко, налоговый консультант

Записи созданы 4415

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх