Минюст реестр НКО

Некоммерческие организации

 • Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций
  • Переход на Портал НКО Минюста России
  • Рекомендации по работе
  • Часто задаваемые вопросы
  • Мультимедийные материалы
 • Нормативные правовые акты
 • Государственная регистрация некоммерческих организаций
  • Общие положения
  • Административный регламент
  • Формы заявлений для государственной регистрации и образцы их заполнения
  • Государственная регистрация в электронной форме
  • Общественные организации
  • Региональные отделения политических партий
  • Религиозные организации
  • Деятельность религиозных групп
  • Иные некоммерческие организации
 • Ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
  • Общие положения
  • Бланк заявления о включении в реестр
  • Форма отчета некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
  • Сведения о некоммерческих организациях, внесенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
 • Ведение государственного реестра казачьих обществ
  • Общие положения
  • Административный регламент
  • Порядок ведения государственного реестра
  • Формы заявлений
 • Ведение реестра некоммерческих организаций — исполителей общественного полезных услуг
 • Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи
 • Предоставление информации о зарегистрированных организациях
  • Административный регламент
  • Формы заявлений
  • Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях
 • Контроль деятельности некоммерческих организаций
  • Общие положения
  • Административный регламент
  • План проверок некоммерческих организаций
  • Информация о результатах проверок некоммерческих организаций
  • Административная ответственность
  • Перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций
  • Помощник по отчётности некоммерческих организаций
  • Формы отчетности
 • Противодействие экстремизму
  • Федеральный список экстремистских материалов
  • Перечень НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
  • Перечень НКО, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности
  • Что такое экстремизм? (памятка для некоммерческих организаций)
  • Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма
 • График приема граждан и документов
 • Справочная информация
 • Информация к выборам в Удмуртской Республике
 • Статистика

Історія

Вперше в Україні створення Реєстру було передбачено п.7.11.10 Статті 7 «Оподаткування операцій особливого виду» Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР в редакції від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР . На виконання цього Закону Державною податковою адміністраціею України був створений Реєстр, який функціонував відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджене наказом ДПА України від 11.07.97 р.N 232 із відповідними змінами та доповненнями до Податкової реформи 2014 р.

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» передбачено зміни критеріїв визначення неприбутковвості організації відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та створено новий Реєстр, та затверджено постановою Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2016 р. № 440 «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєструіз змінами» із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Постановою КМ України № 195 від 29.03.2017 р.

Тепер цей Реєстр тичасово до 01.01.2018 року функціонує тільки відносно релігійних організацій. Іншим неприбутковим організаціям було запропоновано у строк до 01.07.2017 року підтвердили статус неприбутковості відповідно до нових вимог податкового законодавства. Особи, що підтвердили відповідність їх установчих документів вимогам п. 133.4 Кодексу були перенесені до нового Реєстру, решта втратили статус неприбутковості та були виключені з Реєстру.

Функціонування Реєстру

Створення і ведення Реєстру покладено на ДФС, яка здійснює забезпечення: ведення обліку неприбуткових організацій, виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо); автоматизоване ведення бази Реєстру; розроблення нормативних документів про створення, ведення та користування даними Реєстру.

Реєстр ведеться з метою забезпечення: дотримання єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій, а також ведення їх обліку контролюючими органами; контролюючих органів відомостями, що містяться в Реєстрі, для здійснення контролю за неприбутковими організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу; організації проведення суцільного і вибіркового аналізу; надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.

До Реєстру включаються неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ із зазначенням ознака неприбутковості організації присвоюєним за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу. Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до зазначеного Порядку і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом.

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу; установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про: включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру; виключення неприбуткової організації з Реєстру; зміну ознаки неприбутковості.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі: подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6 зазначеного Порядку; невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі.

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 цього Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в абзаці першому цього пункту.

Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, зокрема: код згідно з ЄДРПОУ; найменування неприбуткової організації; дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації; ознаку неприбутковості; дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни; дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості; дату скасування ознаки неприбутковості; дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру; найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному пунктом 11 Порядку.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі: використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу; розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу; затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації; за ініціативою неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення.

Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується: з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу.; з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення); з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

> Див. також

Неприбуткова організація

Примітки

 1. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/334/94-вр/print1453016223557234
 2. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0291-97
 3. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-п/paran14#n14 Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру
 4. https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
 5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2755-17/page
 6. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-п

Какая организация является неприбыльной?

Согласно действующей редакции п.133.4.1 статьи 133 Налогового КодексаУкраины неприбыльным предприятием, учреждением или организацией является предприятие, учреждение или организация, которая одновременно отвечает следующим требованиям:

 • образована и зарегистрирована в порядке, определенном законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации;
 • учредительные документы которой (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует некоммерческая организация в соответствии с законом) содержат запрет распределения полученных доходов (прибыли) или их части среди учредителей (участников), членов такой организации, работников (кроме оплаты их труда, начислення единого социального взноса), членов органов управления и других связанных с ними лиц;
 • учредительные документы которой (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует некоммерческая организация в соответствии с законом) предусматривают передачу активов одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида или зачисление в доход бюджета в случае прекращения юридического лица (в результате его ликвидации, слияния, разделения , присоединения или преобразования). Эти требования не распространяются на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов;
 • внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

В соответствии с п.35 Раздела 4 Переходных положений НК неприбыльные предприятия, учреждения и организации, внесенные в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций», которые не отвечают требованиям пункта 133.4 статьи 133 НКУ, с целью включения в новый реєстр неприбыльных учреждений и организаций обязаны до 1 июля 2017 привести свои учредительные документы в соответствие с нормами настоящего Кодекса и в этот же срок подать копии таких документов в контролирующий орган.

Жилищно-строительные кооперативы также должны предоставить заверенные ими копии документов, подтверждающих дату принятия в эксплуатацию законченного строительством жилого дома и факт строительства или приобретения такого дома жилищно-строительным (жилищным) кооперативом.

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с нормами пункта 133.4 статьи 133 настоящего Кодекса, после 1 июля 2017 исключаются контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Временно, до 1 января 2018 года, не может быть основанием для исключения неприбыльных религиозных организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций невыполнение такими религиозными организациями требований к учредительным документам, определенных подпунктом 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 НКУ.

Порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений и организаций, включения неприбыльных предприятий, учреждений и организаций в Реестр и исключения из Реестра утвержден Постановлением КМУ от 13.07.2016г. №440.

Реестр неприбыльных учреждений и организаций является автоматизированной системой сбора, накопления и обработки данных о неприбыльных предприятиях, учреждениях и организациях в соответствии с пунктом 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины.

Реестр неприбыльных организаций и учреждений

Ведение Реестра осуществляет ГФС.

Зарегистрированные учреждения и организации, которые подали в установленням порядке документы для внесения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации и которые по результатам рассмотрения таких документов внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, считаются для целей налогообложения некоммерческими организациями со дня их государственной регистрации.

Присвоение неприбыльной организации признака неприбыльности осуществляет контролирующий орган по основному месту учета неприбыльной организации .

В соответствии с п.6 Порядка для включения в Реестр неприбыльная организация должна подать в контролирующий орган регистрационное заявление и заверенные подписью руководителя или представителя такой организации и скрепленные печатью (при наличии) копии учредительных документов некоммерческой организации (кроме тех, что обнародованы на портале электронных сервисов в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон), а жилищно-строительные кооперативы также заверенные подписью руководителя или представителя такого кооператива и печатью (при наличии) копии документов, подтверждающих дату принятия в эксплуатацию законченного строительством жилого дома и факт строительства или приобретения такого дома жилищно-строительным (жилищным) кооперативом.

Неприбыльные организации, действующие на основании учредительных документов организации высшего уровня, согласно закону подают вместе с регистрационным заявленим заверенную подписью руководителя или представителя такой организации и скрепленную печатью (при наличии) копию документа, подтверждающего включение в вышестоящую организацию и предоставляющего право действовать на основании учредительных документов такой организации высшего уровня.

Регистрационное заявление и копии указанных документов могут быть представлены (направлены) неприбыльной организацией одним из следующих способов:

 • лично руководителем или представите лем некоммерческой организации (в обох случаях с документальным подтверждением лица и его полномочий) или уполномоченным на это лицом;
 • по почте с уведомлением о вручении и описую вложения;
 • средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством, если учредительные документы опубликованы на портале электронных сервисов в соответствии с Законом;
 • государственному регистратору как приложение к заявлению о государственной регистрации создания юридического лица или изменений в сведения о юридическом лице. Такое заявление передается в электронной форме в установленням порядке техническим администратором Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в контролирующие органы вместе со сведениями о государственной регистрации создания юридического лица или изменений в сведения о юридическом лице в соответствии с Законом.

Контролирующий орган может проводить проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на соответствие требованиям, установленням Налоговым кодексом Украины и законодательством, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации. Контролирующий орган получает доступ к учредительным документам, обнародованным на портале электронных сервисов, в соответствии с порядком предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, утвержденного Минюстом.

По результатам рассмотрения регистрационного заявления и прилагаемых к нему документов, в течение 3 календарных дней со дня их получения контролирующим органом принимается решение о:

 • включении, повторном включении, отказе во включении (повторном включении) неприбыльной организации в Реестр;
 • исключении неприбыльной организации из Реестра;
 • изменении признака неприбыльности.

Контролирующий орган отказывает неприбыльной организации во включении в Реестр в случае:

 • представления некоммерческой организацией неполного пакета документов;
 • несоответствия неприбыльной организации требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи 133 Налогового Кодекса.

Соответствующее решение готовится в двух экземплярах, один изкоторых предоставляется неприбыльной организации, а второй остается в контролирующем органе.

После получения решения об отказе во включении в Реестр неприбыльная организация может устранить недостатки и повторно подать документы в контролирующий орган, не меняя при этом положення учредительных документов к которым контролирующие органы не висказали замечаний. Повторно направленное регистрационное заявление рассматривается в сроки, определенные Порядком.

Неприбыльная организация может обратиться в контролирующий орган с запросом о получении выписки из Реестра.

Запрос о получении выписки из Реестра подается лично представителем некоммерческой организации или уполномоченным на это лицом или направляется по почте контролирующему органу по основному месту учета неприбыльной организации. Все разделы запроса подлежат заполнению.

В запросе указывается код согласно ЕГРПОУ неприбыльной организации, который является критерием поиска сведений в Реестре.

Запрос обязательно должен быть подписан руководителем или лицом, имеющим право подписи документов неприбыльной организации, с указанием даты.

Некоммерческие организации, которые заключили с соответствующим контролирующим органом договор о признании электронных документов, могут подать запрос средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством.

По запросу неприбыльной организации контролирующий орган выдает ей бесплатно в течение трех рабочих дней, следующих за днем ​​получения такого запроса, извлечение из Реестра, содержащее сведения о неприбыльной организации, или сообщение об отсутствии сведений в Реестре. Извлечение содержит сведения из Реестра, актуальные на дату и время его формирования, и действует до внесения изменений в реестр в части сведений, касающихся указанной некоммерческой организации.

В случае представления в электронном виде запроса на получение выписки из Реестра контролирующий орган направляет выписку из Реестра на адрес электронной почты, с которого поступил запрос, с наложением электронной печати контролирующего органа

В случае изменения организационно-правовой формы некоммерческой организации, внесения изменений в ее учредительные документы (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует некоммерческая организация в соответствии с законом) в контролирующий орган подается регистрационное заявление с пометкой «изменения», к котрому прилагаются копии документов в соответствии с пунктом 6 Порядка.

Заявление и копии документов должны бать представлены в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации таких изменений, а в случае, корда государственная регистрация изменений не осуществляется в течение 30 календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств.

Исключение неприбыльной организации из Реестра осуществляется на основании решения контролирующего органа в случае:

 • использования доходов (прибылей) неприбыльной организации для других целей, чем содержание такойорганизации, реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенныхподпунктом 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса;
 • распределения доходов (прибылей) неприбыльной организации или их части среди учредителей (участников), членов такой организации, работников (кроме оплаты их труда, начислення единого социального взноса), членов органов управления и других связанных с ними лиц;
 • несоответствия неприбыльной организации и / или учредительных документов такой организации требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи 133 Кодекса, а для религиозной организации — требованиям, определенным абзацем вторым подпункта 133.4.1 и подпунктом 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса;
 • внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований записи о государственной регистрации прекращения неприбыльной организации (в результате ее ликвидации, слияния, присоединения, разделения или преобразования)
 • по инициативе неприбыльной организации.

Решение об исключении неприбыльной организации из Реестра направляется такой организации в порядке, определенном статьей 42 НКУ.

При исключении неприбыльной организации из Реестра присвоенный ей признак неприбыльности отменяется:

 • с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло несоблюдение требований пункта 133.4 статьи 133 Кодекса, а для религиозной организации — требований, определенных абзацем вторым подпункта 133.4.1 и подпунктом 133.4.2 пункта 133.4 статьи 133 Кодекса;
 • с даты прекращения юридического лица (в результате его ликвидации, слияния, присоединения, разделения или преобразования);
 • с даты поступления в контролирующий орган заявления неприбыльной организации об исключении из Реестра по собственной инициативе.

При наличии нескольких оснований для исключения некоммерческой организации из Реестра датой отмены признака неприбыльности считается дата того события, которое произошло раньше.

Записи созданы 4415

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх